Γενικοί Όροι

Η  EXPEDITION KAYKAKING  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές τεθούν σε ισχύ αναρτώνται στην ιστοσελίδα .Είναι ευθύνη του πελάτη να διαβάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις σε κάθε περίπτωση που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας και η συνεχής χρήση των υπηρεσιών μας θα σημαίνει την αποδοχή του να δεσμεύεται από τους τελευταίους όρους και προϋποθέσεις. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μας είναι δεσμευτικοί για όλες τις κρατήσεις των πελατών μας που γίνονται online ή μέσω τηλεφώνου. 

   Όλες οι δραστηριότητές σας γίνονται υποχρεωτικά με την παρουσία μας ή συνεργατών μας για την διασφάλιση της σωστής χρήσης και προστασίας του εξοπλισμού της επιχείρησης καθώς και για  την φωτογράφηση-κινηματογράφηση των συμμετεχόντων.

Οι υπαίθριες δραστηριότητες/ προγράμματα  που  προτείνει  η EXPEDITION KAYAKING  απευθύνονται σε διάφορες ηλικίες &  επίπεδα φυσικής  κατάστασης. Ανήλικοι κάτω των 16 ετών δεν δύναται να συμμετέχουν στα προγράμματα, σύμφωνα με την κείμμενη νομοθεσία. Οι ανήλικοι συμμετέχοντες από 16 έως και 18 ετών συμμετέχουν με ευθύνη των κηδεμόνων τους και  συνοδεύονται από αυτούς. Μοναδική προϋπόθεση  όλων των ενήλικων ή ανήλικων συμμετεχόντων είναι η καλή ψυχική και σωματική υγεία, η διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και η τήρηση των εντολών/ κανονισμών των διοργανωτών.

Οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας που κατά την δραστηριότητα - πρόγραμμα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον συμμετέχοντα (ενήλικα ή ανήλικο) ή και την υπόλοιπη ομάδα, θα πρέπει να αναφερθεί στους διοργανωτές, διότι ο ενήλικας (ή ο κηδεμόνας ανηλίκου) αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της δικής του υγείας ή του ατόμου που κηδεμονεύει. Η αναφορά προβλήματος υγείας - εφ’ όσον υφίσταται - στους διοργανωτές αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή του σε όλα τα events-υπαίθριες δραστηριότητες της EXPEDITION KAYAKING. Η πληροφορία αυτή διαχειρίζεται από τους διοργανωτές ως εμπιστευτική και αφορά αποκλειστικά στην ασφάλεια των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες – προγράμματα.

Στις δραστηριότητές μας λειτουργούμε σύμφωνα με τις αρχές Leave No Trace, όπως αναγράφονται στο ακόλουθο site https://lnt.org. Οι συνεργάτες μας θα ενημερώσουν σχετικά τους συμμετέχοντες πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων – προγραμμάτων και οι τελευταίοι θα πρέπει να τους τηρούν. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας δεν τηρεί τις αρχές Leave No Trace και κατόπιν επανειλημμένων συστάσεων δεν συμμορφώνεται, μπορεί να αποκλειστεί από το σύνολο ή μέρος του προγράμματος χωρίς επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση.

Οι  ανήλικοι ή ενήλικοι συμμετέχοντες είναι απόλυτα υπεύθυνοι για την φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων-εξοπλισμού κατά την διάρκεια της υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος.

Η EXPEDITION KAYAKING δεν φέρει ευθύνη και δεν παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς  των συμμετεχόντων από και προς το σημείο συνάντησης.

Επιβεβαίωση κράτησης

Οι κρατήσεις γίνονται για όλες τις ημερομηνίες και τα προγράμματα που αναφέρονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail)  ή τηλεφώνου, αλλά δεν θεωρούνται  επιβεβαιωμένες μέχρι η  EXPEDITION KAYKAKING  να στείλει στον πελάτη επιβεβαίωση κράτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ημερομηνία. Για να εξασφαλίσετε τη κράτηση, η EXPEDITION KAYKAKING  απαιτεί από τον πελάτη 25% προκαταβολή για τις πολυήμερες εκδρομές και 50% για τις ημερήσιες.

 Η προκαταβολή πρέπει να γίνει πριν από την υλοποίηση του προγράμματος. Η κράτηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος εξασφαλίζεται, μόνο με την παραλαβή της ανωτέρω πληρωμής μαζί με την επιβεβαίωση από την τράπεζα του πελάτη ότι το οφειλόμενο ποσό έχει μεταφερθεί. Μετά την παραλαβή των παραπάνω, θα αποσταλεί στον πελάτη επιβεβαίωση κράτησης. 

Τέλος ακύρωσης

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει για οποιονδήποτε λόγο, θα επιβληθούν τέλη ακύρωσης. Αυτά υπολογίζονται χρονικά  από την ημέρα παραλαβής της πληρωμής-προκαταβολής.

Για όλες τις ημερήσιες εκδρομές :

  • Ακύρωση μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς σας: επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής
  • Ακύρωση μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς σας: επιστροφή του 50% της προκαταβολής
  • Ακύρωση σε λιγότερες από τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς σας: παρακράτηση όλου του ποσού της προκαταβολής.

Για όλες τις πολυήμερες εκδρομές μας

  • Ακύρωση μέχρι τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς σας: επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής
  • Ακύρωση μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς σας: επιστροφή του 50% της προκαταβολής
  • Ακύρωση σε λιγότερες από δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς σας: παρακράτηση όλου του ποσού της προκαταβολής. 
  • Μη εμφάνιση του πελάτη την προκαθορισμένη ώρα έναρξης  – παρακράτηση όλου του ποσού της προκαταβολής.

  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος

Ο πελάτης συμφωνεί να αποδεχθεί τις αποφάσεις των συνοδών της EXPEDITION KAYAKING. Εάν κατά τη γνώμη των προσώπων αυτών, η υγεία ή η δράση ενός συμμετέχοντος οποιαδήποτε στιγμή πριν ή μετά την αναχώρηση φαίνεται ότι ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή, άνετη ή την ομαλή πρόοδο ενός προγράμματος, ο συμμετέχων μπορεί να αποκλειστεί από το σύνολο ή μέρος του προγράμματος χωρίς επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση.

 Αλλαγές στο πρόγραμμα

 Η EXPEDITION KAYAKING διατηρεί το δικαίωμα   τροποποίησης της διαδρομής/προγράμματος  ,  μετάθεσης σε άλλη ημερομηνία ή οριστικής ματαίωσης στις περιπτώσεις που τίθεται ζήτημα ασφαλείας ή για λόγους  ανωτέρας βίας όπως φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ

Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής-υπαίθριας δραστηριότητας από τη διοργάνωση θα επιστραφεί το 100% του ποσού που καταβλήθηκε από τον συμμετέχοντα ο οποίος δεν μπορεί να ζητήσει άλλη αποζημίωση.

Επιπλέον έξοδα

Όλα τα επιπλέον έξοδα πρέπει να καταβάλλονται επιτόπου από τον πελάτη. Πρόκειται για έξοδα που ζητήθηκαν από τον πελάτη κατά τη διάρκεια/μετά το πρόγραμμα που δεν είχε αρχικά ζητηθεί (όπως φιλοδωρήματα, εκδρομές, επιπλέον μεταφορές, επιπλέον διανυκτερεύσεις, επιπλέον τρόφιμα και ποτά κ.λπ.). 

Πολιτική Επιστροφής

Σε περίπτωση που ο πελάτης απαιτεί επιστροφή χρημάτων μετά το τέλος του προγράμματος, πρέπει να δηλώσει εγγράφως την απαίτησή του, το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη του προγράμματος. Η EXPEDITION KAYAKING  αφού εξετάσει το αίτημα θα απαντήσει εγγράφως μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, μετά από  εξέταση των απαιτήσεων και των γεγονότων της δραστηριότητας. Δεν θα παρέχεται καμία επιστροφή χρημάτων στον πελάτη, αν δεν ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία.  

 Φωτογραφίες και βίντεο

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται και κινηματογραφούνται. Το υλικό αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της EXPEDITION KAYAKING   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις προωθητικές ενέργειές της (έντυπα, ιστοσελίδα, social media, κ.λ.π). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζεστε στο προωθητικό υλικό της επιχείρησης θα πρέπει να μας αποστείλετε γραπτώς το αίτημά σας, το αργότερο με το πέρας της δραστηριότητάς σας. 

Αποποίηση ευθυνών

  Η EXPEDITION KAYAKING δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις δραστηριότητές σας. Έχει την υποχρέωση να παρέχει άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε αυτό.

 Παρά τη χορήγηση του αρτιότερου εξοπλισμού, οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την   επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού.

  Τα ταξίδια και οι υπαίθριες  δραστηριότητες που προτείνονται  από την EXPEDITION KAYAKING είναι κατάλληλα για το μεγαλύτερο μέρος του κοινού. Οι συμμετέχοντες χρειάζονται ένα μέσο επίπεδο φυσικής κατάστασης (εκτός αν το πρόγραμμα αναφέρει ένα άλλο επίπεδο φυσικής κατάστασης), νοοτροπία ομαδικής εργασίας και την ικανότητα να ακολουθούν τις οδηγίες των διοργανωτών . Ωστόσο υπάρχει πάντα ένα στοιχείο κινδύνου τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου, δεδομένης της φύσης των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
   Κάθε πελάτης μας παραιτείται από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων, ποινική ή αστική ευθύνη έναντι της επιχείρησης ή οποιουδήποτε συνεργάτη μας, για αμέλεια ή άλλες ευθύνες σε σχέση με τυχόν ατύχημα (σωματικές βλάβες, θάνατο, κλπ).
   Όλες οι δραστηριότητές σας γίνονται υποχρεωτικά με την παρουσία μας, ή συνεργατών μας, για την διασφάλιση της σωστής χρήσης και προστασίας του εξοπλισμού της επιχείρησης καθώς και για  την φωτογράφηση-κινηματογράφηση των συμμετεχόντων.
  Σε περίπτωση που συνεργάτης μας αντιληφθεί μη σωστή χρήση-προστασία του εξοπλισμού της επιχείρησης, έχει δικαίωμα να ζητήσει από το άτομο/α  στα οποία οφείλεται η μη σωστή χρήση-προστασία του εξοπλισμού να μη συμμετάσχουν στη δραστηριότητα ή να διακόψει οριστικά τη δραστηριότητα. Σε αυτή τη περίπτωση όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την εξόφληση χωρίς καμία άλλη απαίτηση.
Για οποιαδήποτε φθορά-καταστροφή εξοπλισμού μας που οφείλεται σε υπαιτιότητα πελάτη, υπεύθυνος είναι αποκλειστικά ο πελάτης,

 

 

logo

Γνωρίστε μας

Κινητό: 6976194018

Κινητό: 6947566138

E-mail: info@expeditionkayaking.gr